องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
กฏหมายที่เกียวข้อง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง จำนวน 5 โครงการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก ด้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 
ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขั้นตอนการให้บริการ
แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร
เอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.แกใหญ่
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2559


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
       งานพัฒนาชุมชน งานสาธารณสุข และงานป้องกันฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 จำนวน 1,220 ต้น นำโดยปลัดองค์การบริหารส่...
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
  กิจกรรมกีฬา อบต.ต้านยาเสพติด แกใหญ่เกมส์
  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ. ...
  โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบ...
  ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต...
  โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารท้องถิ่...
  จัดอบรมโครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย...
  โครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน...
  ภาพกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike "อุ่นไอรัก คลายความหนาว...