องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 มิ.ย. 2562 ]23
2 มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 17 พ.ค. 2562 ]32
3 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 13 พ.ค. 2562 ]29
4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 1 พ.ค. 2562 ]29
5 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 21 มี.ค. 2562 ]28
6 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตะหนักแก่บุคคากร [ 11 ม.ค. 2562 ]29
7 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 6 พ.ย. 2561 ]28
8 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 7 ม.ค. 2561 ]28
9 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 15 มี.ค. 2560 ]28