องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
กองคลัง

 
นางนนทวรรณ  สามารถ
 นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
(ผู้อำนวยการกองคลัง)
 
 
นางสาวปริยาภัทร เรืองไกล
 นางยุพา ดวงตา  นายเทอดชัย ชูศิริ
 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ  เจ้าหนักงานจัดเก้บรายได้ ชำนาญงาน
 
 
-ว่าง-     นางสุรภี บุญสุยา
  นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ    เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
 
 นางสาวสกัญญา นิยมตรง นางสาวชนิตา  หวังสุข -ว่าง-
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
     
 
 
     
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4404-0241
E-mail : admin@kaeyai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign