วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 31 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417 60 0005 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ จำนวน 3 แผ่น
2  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร Fuji Xerox CP305d ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารของกองช่าง จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ 8266 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 21 วัน (ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง