องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
   นายประกาศิต จันทน์หอม
 นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)
   
 นางสาวรวีวรรณ ภักดีกลาง   นางนนทวรรณ  สามารถ
  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าสำนักปลัด)
  นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
นายสุปนาท ชมชื่นดี นางประภาลักษณ์  กิ่งแก้ว
นักบริหารช่าง ระดับต้น
ผู้อำนวยการกองช่าง

นักบริหารงานกองการศึกษา ระดับต้น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

     
     
     
     
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4404-0241
E-mail : admin@kaeyai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign