องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน  กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 ม.ค. 2564 ]22
2 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 23 พ.ย. 2563 ]24
3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 มิ.ย. 2562 ]23
4 มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 17 พ.ค. 2562 ]22
5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 13 พ.ค. 2562 ]22
6 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 1 พ.ค. 2562 ]22
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 21 มี.ค. 2562 ]22
8 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตะหนักแก่บุคคากร [ 11 ม.ค. 2562 ]22
9 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 6 พ.ย. 2561 ]21
10 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 7 ม.ค. 2561 ]22