องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 [ 12 มี.ค. 2567 ]18
2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566 [ 8 พ.ย. 2565 ]99
3 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566 [ 8 พ.ย. 2565 ]105
4 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566 [ 8 พ.ย. 2565 ]90
5 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566 [ 8 พ.ย. 2565 ]79
6 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566 [ 8 พ.ย. 2565 ]87
7 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด อบต.แกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]81
8 เรื่อง ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ บริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 64) พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2564 ]238
9 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 65) พ.ศ.2563 (หมวด 12 การบริหารบุคคล ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล) [ 1 ต.ค. 2564 ]268
10 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 70) พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]233
11 1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2564 ]74
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 69)พ.ศ. 2564 (หมวด 5 การบรรจุและแต่งตั้ง) [ 9 ส.ค. 2564 ]288
13 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]184
14 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารงานส่วนตำบล พ.ศ.2563 [ 15 ก.ค. 2564 ]203
15 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน ตำบล ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2565 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 69) พ.ศ.2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 [ 7 ก.ค. 2564 ]201
16 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 65) พ.ศ.2563 (หมวด 12 การบริหารบุคคล ส่วนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ [ 12 พ.ค. 2564 ]193
17 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 15 ต.ค. 2563 ]184
18 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]142
19 ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 [ 11 ก.ย. 2563 ]196
20 ประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2561 [ 7 ก.ย. 2563 ]191
 
หน้า 1|2