องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566 [ 8 พ.ย. 2565 ]39
2 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566 [ 8 พ.ย. 2565 ]44
3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566 [ 8 พ.ย. 2565 ]37
4 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566 [ 8 พ.ย. 2565 ]22
5 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566 [ 8 พ.ย. 2565 ]33
6 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด อบต.แกใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]20
7 เรื่อง ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ บริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 64) พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2564 ]158
8 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 65) พ.ศ.2563 (หมวด 12 การบริหารบุคคล ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล) [ 1 ต.ค. 2564 ]162
9 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 70) พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]155
10 1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2564 ]23
11 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 69)พ.ศ. 2564 (หมวด 5 การบรรจุและแต่งตั้ง) [ 9 ส.ค. 2564 ]214
12 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]145
13 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารงานส่วนตำบล พ.ศ.2563 [ 15 ก.ค. 2564 ]149
14 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน ตำบล ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2565 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 69) พ.ศ.2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 [ 7 ก.ค. 2564 ]152
15 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 65) พ.ศ.2563 (หมวด 12 การบริหารบุคคล ส่วนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ [ 12 พ.ค. 2564 ]145
16 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 15 ต.ค. 2563 ]141
17 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]97
18 ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 [ 11 ก.ย. 2563 ]147
19 ประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2561 [ 7 ก.ย. 2563 ]143
20 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 11 มิ.ย. 2562 ]118
 
หน้า 1|2