องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ระบบ e-planNacc [ 1 ต.ค. 2565 ]29
2 ภาพกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประชุมประชาคมระดับตำบลแกใหญ่ [ 19 เม.ย. 2565 ]28
3 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2565 ]27
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2565 ]27
5 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 เม.ย. 2565 ]28
6 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]26
7 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]29
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]28
9 วิเคราะห์ผลกรประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]30
10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 12 พ.ค. 2564 ]29
11 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2563 [ 7 พ.ค. 2564 ]27
12 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]27
13 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2564 ]30
14 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 รอย 12 เดือน [ 1 ต.ค. 2563 ]27
15 ประชาสัมพันธ์การดำเนิกการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 12 มิ.ย. 2563 ]28
16 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 รอย 6 เดือน [ 10 เม.ย. 2563 ]28
17 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]27
18 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 31 พ.ค. 2560 ]27
19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561–2564) [ 30 มี.ค. 2560 ]29
20 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561-2563 [ 12 ม.ค. 2560 ]26
 
หน้า 1|2