องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 21 ต.ค. 2559 ]147
2 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 21 ก.ย. 2558 ]143
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ย. 2558 ]154
4 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 21 ก.ค. 2558 ]221
5 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่2ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 21 ก.ค. 2558 ]144
6 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]179
7 การรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]194
8 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 21 ก.ค. 2558 ]139
9 การแจ้งขุดดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]202
10 การแจ้งขุดดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]143
11 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]141
12 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]133
13 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]187
14 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 21 ก.ค. 2558 ]187
15 การขอเลขที่บ้าน [ 21 ก.ค. 2558 ]813
16 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ก.ค. 2558 ]190
17 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]208
18 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]149
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]204
20 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่2ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 21 ก.ค. 2558 ]144
 
หน้า 1|2