องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตําบลแกใหญ่ได้กําหนดวิสัยทัศน์ (
VISION) เพื่อเป็นสภาพการณ์ใน อุดมคติ ซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้าตําบลแกใหญ่ เป็นตําบลขนาดกลางที่มีประชากรพักอาศัยอยู่มากนัก และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข   น่าอยู่อาศัย และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้            

รวมพลังราษฏร์พัฒนาชุมชนทุกด้านให้เข้มแข็ง ร่วมแรงอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (MISSION)

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง

2.ส่งเสริมเพิ่มทักษะ และสนับสนุนการประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม

3.ส่งเสริมด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย และสวัสดิการของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ

5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

6.ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          1.ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง

2.ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น

3.งานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณธรรม จริยธรรม ทรัพยากร

มนุษย์และสังคม สุขภาพอนามัย และสวัสดิการของประชาชนมีคุณภาพดีขึ้น

4. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดปี

5.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทางด้านการเมือง และสังคม

6.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู

 

 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4404-0241
E-mail : admin@kaeyai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign