องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายสิทธิศักดิ์  มาลีหวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.08-2153-2024
 -ไม่มีอัตรากำลัง-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 นางสาวรวีวรรณ ภักดีกลาง นางอรุณี  วิโรจน์
  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าสำนักปลัด)
  นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.061-9566562 โทร.089-7223891

 
นายสุปนาท ชมชื่นดี นางประภาลักษณ์  กิ่งแก้ว
นักบริหารช่าง ระดับต้น
ผู้อำนวยการกองช่าง

นักบริหารงานกองการศึกษา ระดับต้น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โทร.083-1019322 โทร.092-5519798
     
     
     
     
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4404-0241
E-mail : admin@kaeyai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign