องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
กองการศึกษา


 
นางประภาลักษณ์  กิ่งแก้ว
นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 

นางทักษพร  จิตตระการ
- ว่าง -
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
- ว่าง -


ผช.จนท.ธุรการ
   
นางสาวชนิตา บุตรงาม นางกองศรี อยู่ครบ นางโสภา หฤทัยถาวร
ครูผู้ดูแลเด็ก(คศ.3)
ครูผู้ดุแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางสมจิตร สนองดี นางมยุรี วชิมาเภท นางสาวกนกพร  ปัญญาแหลม
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางระติรัตน์ อินทร์ทิม
นางกัญญาพัช ประสิทธิ์
นางจารีรัตน์ สหุนาลุ
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 นางสาวสุวรรณา  มุ่งมี

ครูผู้ดูแลเด็ก

   
 
 
 
 
 
     
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4404-0241
E-mail : admin@kaeyai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign