องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
กองคลัง

นางอรุณี  วิโรจน์
 นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
(ผู้อำนวยการกองคลัง)
   
 นางยุพา ดวงตา - ว่าง - นางสาววิจิตร แพทย์มด
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ นักวิชาการคลังชำนาญการ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


  นายเทอดชัย ชูศิริ   นางสุรภี บุญสุยา
เจ้าพนักงานจัดเก้บรายได้ ชำนาญงาน  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
 

 นางสาวสกัญญา นิยมตรง - ว่าง -
นางสาวปวีณา ทยุตาธนากุล
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
     
 
 
     
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4404-0241
E-mail : admin@kaeyai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign