องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


- ว่าง -
 นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าสำนักปลัด)
   
นางวัชรี ประเสริฐศรี
นางสาวปัทมพร เนตรวิจิตร นายสิทธิชัย ภาสกานนท์
 นิติกร ชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   

นางพัชรี แก้วกล้า นายมารุต บุญสุยา -ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ นักวิขาการเกษตรปฏิบัติการ
 
 
 

-ว่าง-

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

นางสาวทิภาภรณ์ จันทินมาธร
  นายขวัญ ตรงกึ่งตอน 
เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน    เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
 
 
นางสาวนภัสภรณ์ บุญธรรม  นางสาวศรันยา แสนกล้า นางสาวศุภาวรรณ มีสังเกต
 คนงานทั่วไป(งานธุรการ) คนงานทั่วไป(งานวิเคราะห์ฯ)  คนงานทั่วไป
 
-ว่าง-
นายสุธรรม เตียงทอง นายเศษฐ์วงศ์  สงวนศรี
พนักงานตกแต่งสวน พนักงานขับรถยนต์  คนงานทั่วไป(ขับรถยนต์) 

   
นายวัชระ ผนึกทอง
-ว่าง- นางพรพรรณ แต้มสุด
คนงานทั่วไป (งานป้องกันฯ)
คนงานทั่วไป (งานป้องกันฯ)
แม่บ้าน

 

  
   

 

 
 
   

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เลขที่ 225 หมทีู่่ 2 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4404-0241
E-mail : admin@kaeyai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign