องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 
นางสาวรวีวรรณ ภักดีกลาง
 นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าสำนักปลัด)
   
นางวัชรี ประเสริฐศรี
นางสาวปัทมพร เนตรวิจิตร นายสิทธิชัย ภาสกานนท์
 นิติกร ชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   

นางพัชรี แก้วกล้า นายมารุต บุญสุยา นายณัฐพร  สีแซก
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ นักวิขาการเกษตรปฏิบัติการ
 
 
 

-ว่าง-

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

นางสาวทิภาภรณ์ จันทินมาธร
  นายขวัญ ตรงกึ่งตอน 
เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน    เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
   
-ว่าง-  นางสาวศรันยา แสนกล้า นายธีระยุทธ วัฒนานิธิโภคิน
 คนงานทั่วไป(งานธุรการ) คนงานทั่วไป(งานวิเคราะห์ฯ)  คนงานทั่วไป
 
 นายสมยศ ที่อุปมา นายฉลองชัย คงอุตส่าห์ นายสุธรรม เตียงทอง
 พนักงานตกแต่งสวน พนักงานตกแต่งสวน พนักงานขับรถยนต์ 
     
นายเศษฐ์วงศ์  สงวนศรี นายนัฐจักร คำปลิว นายพิสิทธิ์  จิตเย็น
คนงานทั่วไป(ขับรถยนต์)  คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ) คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ)
     
นางสาวศิริยากร ผนึกทอง
  นายทองยอน คงชนะ
แม่บ้าน
 คนงานทั่วไป(ยาม)
 
   

 

 
 
   

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4404-0241
E-mail : admin@kaeyai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign