องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 
นางสาวรวีวรรณ ภักดีกลาง
 นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าสำนักปลัด)
   
นางวัชรี ประเสริฐศรี
นางสาวปัทมพร เนตรวิจิตร นายสิทธิชัย ภาสกานนท์
 นิติกร ชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   

นางพัชรี แก้วกล้า นายมารุต บุญสุยา -ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ นักวิขาการเกษตรปฏิบัติการ
 
 
 

-ว่าง-

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

นางสาวทิภาภรณ์ จันทินมาธร
  นายขวัญ ตรงกึ่งตอน 
เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน    เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
 
 
นางสาวนภัสภรณ์ บุญธรรม  นางสาวศรันยา แสนกล้า นายธีระยุทธ วัฒนานิธิโภคิน
 คนงานทั่วไป(งานธุรการ) คนงานทั่วไป(งานวิเคราะห์ฯ)  คนงานทั่วไป
 
นายฉลองชัย คงอุตส่าห์ นายสุธรรม เตียงทอง นายเศษฐ์วงศ์  สงวนศรี
พนักงานตกแต่งสวน พนักงานขับรถยนต์  คนงานทั่วไป(ขับรถยนต์) 
 
 
นายพิสิทธิ์  จิตเย็น นางพรพรรณ แต้มสุด
คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ) แม่บ้าน

 

  
   

 

 
 
   

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4404-0241
E-mail : admin@kaeyai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign