องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 
นางสาวรวีวรรณ ภักดีกลาง
 นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หัวหน้าสำนักปลัด)
   
นางวัชรี ประเสริฐศรี
นางสาวปัทมพร เนตรวิจิตร นายสิทธิชัย ภาสกานนท์
 นิติกร ชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   

นางพัชรี แก้วกล้า นายมารุต บุญสุยา นายณัฐพร  สีแซก
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ นักวิขาการเกษตรปฏิบัติการ
 
 
 

-ว่าง-

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

นางสาวทิภาภรณ์ จันทินมาธร
  นายขวัญ ตรงกึ่งตอน 
เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน    เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
 
 
นางสาวนภัสภรณ์ บุญธรรม  นางสาวศรันยา แสนกล้า นายธีระยุทธ วัฒนานิธิโภคิน
 คนงานทั่วไป(งานธุรการ) คนงานทั่วไป(งานวิเคราะห์ฯ)  คนงานทั่วไป

 
-ว่าง- นายฉลองชัย คงอุตส่าห์ นายสุธรรม เตียงทอง
 พนักงานตกแต่งสวน พนักงานตกแต่งสวน พนักงานขับรถยนต์ 
     
นายเศษฐ์วงศ์  สงวนศรี นายนัฐจักร คำปลิว นายพิสิทธิ์  จิตเย็น
คนงานทั่วไป(ขับรถยนต์)  คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ) คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ)
 
-ว่าง-   -ว่าง-
แม่บ้าน
 คนงานทั่วไป(ยาม)
 
   

 

 
 
   

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4404-0241
E-mail : admin@kaeyai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign