องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
สภา อบต.

นายเสงี่ยม พวงศรี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.087-2473219
 
 
นายวิชัย จรจรัญ
 นางศศิกานต์  ศรีสุข
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.085-0169934
โทร. 082-2187152
 นางศศิกานต์  ศรีสุข นายเอก  หงษ์ทอง นางทัศนีย์  มีพร้อม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
โทร. 082-2187152 โทร. 062-4407446 โทร. 0845801215
นายสนองไชย  สวนทอง นายปรีชา  มุลาลินน์ นายดาวไทย อ่อนศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
โทร. 089-4265940 โทร. 081-0694484 โทร. 097-9187624
นายชวลิต  ทัตตานนท์ นางสาวลัดดา  เผือกแก้ว นายศักดิ์ดา  ปรากฏมาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
โทร. 082-0947136 โทร.085-7676185   โทร. 098-2327230

นางสมควร  ศิริพูน นายสิทธิพงษ์ มีพร้อม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
  โทร.087-2561152  โทร. 089-7217889 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4404-0241
E-mail : admin@kaeyai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign