องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th

 
 
สภา อบต.

นายเสงี่ยม พวงศรี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.087-2473219
 
 
นายวิชัย จรจรัญ
 นางศศิกานต์  ศรีสุข
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.085-0169934
โทร. 082-2187152
นายเอก  หงษ์ทอง นางทัศนีย์  มีพร้อม นายสนองไชย  สวนทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
โทร. 062-4407446 โทร. 0845801215 โทร. 089-4265940
นายปรีชา  มุลาลินน์ นายดาวไทย อ่อนศรี นายชวลิต  ทัตตานนท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
โทร. 081-0694484 โทร. 097-9187624 โทร. 082-0947136
นางสาวลัดดา  เผือกแก้ว นายศักดิ์ดา  ปรากฏมาก นางสมควร  ศิริพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
โทร.085-7676185   โทร. 098-2327230   โทร.087-2561152นายสิทธิพงษ์ มีพร้อม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12

 โทร. 089-7217889 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4404-0241
E-mail : admin@kaeyai.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign