องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ : www.kaeyai.go.th
 
 
 


ขยะอันตราย


24 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ออกเก็บรวบรวมขยะอันตราย ในพื้นที่ตำบลแกใหญ่ จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2561 เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564