ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service:OSS) [ 31 ต.ค. 2566 ]
...........................................................................................
รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ก.ค. 2566 ]
...........................................................................................
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุร [ 29 มิ.ย. 2566 ]
...........................................................................................