วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมสะพานข้ามคลองชลประมาณบ้านแกใหญ่ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างงานซ่อมแซมถนนลาดยาง (โดยวิธี DEET PATCH) สายทางบ้านตาเตน หมู่ที่ 9 ไปบ้านจักจรูก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านทนง (จากบ้านนางวิไล ที่อุปมา ถึงถนนเลี่ยงเมืองใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก (จากสามแยกบ้านสองชั้นไปบ้านนายบัวเรศ กกรัมย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 40 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนที่ภาษี จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างปรับแต่งสถานที่พร้อมขุดหลุม จำนวน 50 หลุมจัดทำคอกล้อมไม้ปลูก จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อผ้าปูโต๊ะ จำนวน 27 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง