วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 40 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนที่ภาษี จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างปรับแต่งสถานที่พร้อมขุดหลุม จำนวน 50 หลุมจัดทำคอกล้อมไม้ปลูก จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อผ้าปูโต๊ะ จำนวน 27 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการหล่อเทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง