วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2561
เช่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 24 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงปิดเทอม จำนวน 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับงานจัดทำแผนที่ภาษี กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417 60 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมสะพานข้ามคลองชลประมาณบ้านแกใหญ่ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างงานซ่อมแซมถนนลาดยาง (โดยวิธี DEET PATCH) สายทางบ้านตาเตน หมู่ที่ 9 ไปบ้านจักจรูก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านทนง (จากบ้านนางวิไล ที่อุปมา ถึงถนนเลี่ยงเมืองใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก (จากสามแยกบ้านสองชั้นไปบ้านนายบัวเรศ กกรัมย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง