วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ต.ค. 2561
เครื่องพิมพ์เช็ค
2  ต.ค. 2561
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว
2  ต.ค. 2561
โต๊ะทำงานไม้ ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ
2  ต.ค. 2561
ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก (มือจับฝัง)
2  ต.ค. 2561
ตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 2 หลัง
2  ต.ค. 2561
เก้าอี้สำนักงาน ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ
2  ต.ค. 2561
เทปวัดระยะ จำนวน 2 อัน
2  ต.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ จำนวน ๔๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแกใหญ่ จำนวน 43 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์และเครื่องจักรกลต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง