วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2561
กระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสาร ตามโครงการฝึกอบรมผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๓๖ ใบ
7  ก.ย. 2561
เช่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 11 ? 12 กันยายน 2561 ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย จากโรงสีสหพืชผล ถึงสามแยกบ้านจบกงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 700 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
ซื้อยาสามัญประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างที่ปรึกษาดำเนินการประเมินและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 116 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง