วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา
11  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
11  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ
11  ก.ย. 2561
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ
11  ก.ย. 2561
โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางจากบ้านจักจรูกไปบ้านระไซร์
11  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ทำป้ายไวนิลขนาด 1.00 x 1.80 เมตร พร้อมขาตั้ง x-stand จำนวน 9 ป้าย
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างทำป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ พร้อมขาตั้ง ห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้ ขนาด 1.20x2.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง