วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 84 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อผ้าสี จำนวน 20 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่พร้อมทำความสะอาดบริเวรการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลแกใหญ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
เช่าเวทีและไฟประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
เช่าเครื่องเสียงและเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
ซื้อถ้วยรางวัลการประกวดนางนพมาศและวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของกองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโดยใช้ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 700 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง