วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2566
จ้างยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ (จากบ้านนายบุญยิ่ง คงกล้า ถึงหน้าวัดจอมสุรินทร์) เงินสะสม ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ (จากที่นานางดวงแก้ว พวงศรี ถึงสามแยกเกษตรอินทรีย์) เงินสะสม ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ (จากบ้านนายสมชาติ สุขตน ถึงสามแยกบ้านนายสมัย อำมิน) เงินสะสม ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ (จากสามแยกบ้านนายผดุง เมืองงาม ถึงถนนเลี่ยงเมืองใหม่ 293) เงินสะสม ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ (จากทำเลเลี้ยงสัตว์ถึงถนนเลี่ยงเมือง) เงินสะสม ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ (ซอยบ้านนายลน คิดสำราญ) เงินสะสม ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (จากซอยแสงเทียนถึงหนองน้ำสาธารณประโยชน์) เงินสะสม ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย (จากถนน 214 ถึงบ้านนางสมใจ พิศลืม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม (เส้นบ้านนางจำนิด พื้นบน ถึงถนนบ้านขนาด หมู่ที่ 6 ตำบลแร่) เงินสะสม ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา (เส้นถนนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกา) เงินสะสม ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง