วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2566
ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 3 หลัง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุรายนางนูน เหมือนประสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุรายนางประสิทธิ์ ยืนยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุรายนางเพอะ ศรกล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุรายนางเสมือน ว่าเร็วดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุรายนายสมชัย สุขดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จำนวน ๓ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ ปริมาณงาน ขนาดไม่เกิน 50 คน เเบบไม่ตอกเสาเข็ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.ย. 2566
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง