วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9751 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อโต๊ะกินข้าวพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
เช่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน จำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 5 ? 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย และถนนลงหินคลุก จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อกระเป๋าผ้าและวัสดุเครื่องเขียน จำนวน 85 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารอบรมโครงการศึกษาดูงานฯ จำนวน 85 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ โดยการติดตั้งแบตเตอรี่ชนิดไม่เติมน้ำกลั่น ขนาด 12 V-100Ah จำนวน 5 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับกองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง