วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 84 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อผ้าสี จำนวน 20 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่พร้อมทำความสะอาดบริเวรการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลแกใหญ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
เช่าเวทีและไฟประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
เช่าเครื่องเสียงและเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
ซื้อถ้วยรางวัลการประกวดนางนพมาศและวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของกองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง