วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ หลอด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่องและโปรเจคเตอร์ ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมบ้านคนพิการ จำนวน ๕ ราย งบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
14  ก.ย. 2561
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา
11  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5