วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 85 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างจ้างถ่ายเอกสารต่างๆ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
เช่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม www.kaeyai.go.th รายปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417 55 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง