วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2561
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์และเครื่องจักรกลต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แกใหญ่ จำนวน ๔๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านนาเกา จำนวน ๔๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนลงหินคลุกและสะพาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนลงหินคลุก ซ่อมแซมสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ จำนวนเด็ก ๓๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แกใหญ่ จำนวนเด็ก ๓๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านนาเกา จำนวนเด็ก ๒๙ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแกใหญ่ จำนวนเด็ก ๖๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง