วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2562
ซื้อเวชภัณฑ์ยาในการปฐมพยาบาล อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ภาคสนามการแข่งขัน ถ้วยรางวัลและชุดนักกีฬาพร้อมสกรีน ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้ายยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
เช่าเครื่องเสียงเพื่อใช้ในงานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด แกใหญ่เกมส์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 13 หมู่บ้าน และสำรวจและขึ้นทะเบียนข้อมูลสัตว์ จำนวน 1,088 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน 1,574 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การทำถังขยะเปียก ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 15 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อชุดดับเพลิง จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องปั๊มลมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง