วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เลขรหัสเครื่อง 417 55 0003 จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 12 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ของกองคลัง
25  พ.ค. 2561
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลายประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย
15  พ.ค. 2561
เช่ารถตู้เพื่อเดินทางไปอบรมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
เช่าเช่ารถตู้ ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาดูงานของครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างประกอบอาหาร (ข้าวกล่อง) พร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย จำนวน 350 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง