วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2562
ซื้อไอศกรีม จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อขนมสำหรับเป็นรางวัลกิจกรรมต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 9 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างติดตั้งชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางจากบ้านจักจรูกไปบ้านระไซร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)