วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการหล่อเทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เลขรหัสเครื่อง 417 55 0003 จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 12 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ของกองคลัง
25  พ.ค. 2561
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง