วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อพันธุ์ไม้และวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการปรับปรุงพื้นฟูสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร รหัสหมายเลข 481 58 0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อน้ำยาเคมีพ่นยุงและอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีส่วนบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 จำนวน 5 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บาท 6639 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง