วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2561
ซื้อยาสามัญประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างที่ปรึกษาดำเนินการประเมินและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 116 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
เช่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 24 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงปิดเทอม จำนวน 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับงานจัดทำแผนที่ภาษี กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง