วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2562
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 6639 สุรินทร์ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 12 V 120 A สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 6639 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างจัดเตรียมสนามการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิด พร้อมทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อเวชภัณฑ์ยาในการปฐมพยาบาล อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ภาคสนามการแข่งขัน ถ้วยรางวัลและชุดนักกีฬาพร้อมสกรีน ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้ายยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
เช่าเครื่องเสียงเพื่อใช้ในงานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด แกใหญ่เกมส์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 13 หมู่บ้าน และสำรวจและขึ้นทะเบียนข้อมูลสัตว์ จำนวน 1,088 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง