วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านตาเตน (สายทางจากคุ้มเพชรตัดเพชรถึงทางเลี่ยงเมืองเส้นใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที 5 บ้านตะแบกน้อย (สายทางจากถนนปัทมานนท์ 214 ถึงบ้านจบกงาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Konika Minolta รหัส 417 55 0003 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ HP LaserJet 1020 สำนักปลัด
16  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint M355 df สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint CP305 d PCL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416 52 0015 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง