วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 21 วัน (ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2562 จำนวน 62 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 105 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ สายทางจากร้านเรียงเงินถึงคลองชลประทานบ้านแกใหญ่
6  มิ.ย. 2562
ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ จากร้านมุ่ยจั้วถึงสามยแกบ้านนายวราคม สุขสงวน
5  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง