วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การทำถังขยะเปียก ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 15 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อชุดดับเพลิง จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องปั๊มลมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 4098 สุรินทร์ รายละเอียดการซ่อมที่ระยะ 80,000 กิโลเมตร พร้อมอะไหล่และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9751 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อโต๊ะกินข้าวพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
เช่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน จำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 5 ? 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง