วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ จากบ้านนางไสว ดีเลิศ ถึงบ้านนายศรัญญู สมานสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย ถนนคอนกรีตเดิมหน้าโรงเรียนบ้านแกน้อย ถึงสะพานข้าม คลองชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ จากบ้านนายสมโภชน์ ถึงนานายบุญยิ่ง คงกล้า เงินค้ำประกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ จากบ้านนายบัญชา มีสังเกตุ ถึงบ้านนายนอน ดาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ (ซอยร้านโอปอ ถึงบ้านนางอรศิริ ขาวแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ (จากศาลาประชาคมหลังใหม่ถึงคลองชลประทาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านตาเตน (สายทางจากคุ้มเพชรตัดเพชรถึงทางเลี่ยงเมืองเส้นใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที 5 บ้านตะแบกน้อย (สายทางจากถนนปัทมานนท์ 214 ถึงบ้านจบกงาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Konika Minolta รหัส 417 55 0003 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง