วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ต.ค. 2562
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
11  ต.ค. 2562
โครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลแกใหญ่
25  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารต่าง ๆ จำนวน 13 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในงานจัดทำแผนที่ภาษี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ชองกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง