วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ต.ค. 2561
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9  ต.ค. 2561
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
9  ต.ค. 2561
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล
9  ต.ค. 2561
โครงการปลูกป่า และรักษาป่า ตามแนวพระราชดำริของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
9  ต.ค. 2561
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์
2  ต.ค. 2561
เครื่องพิมพ์เช็ค
2  ต.ค. 2561
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว
2  ต.ค. 2561
โต๊ะทำงานไม้ ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ
2  ต.ค. 2561
ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก (มือจับฝัง)
2  ต.ค. 2561
ตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 2 หลัง