วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายทางจากบ้านนางวิไล ที่อุปมา ถึงถนนเลี่ยงเมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายทางจากสามแยกโรงเรียนจักจรูกถึงบ้านนายวิเศษ เพิ่มนิตย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายสุรัตน์ สีแดง ถึงสามแยกทางเข้าโรงเรียนสุรินทร์ภักดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากสี่แยกบ้านตระแบกน้อย ถึงลาดยางบ้านอาโพน กม. 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ทำลูกประคบ ตามโครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร Fuji Xerox รหัส 481 57 0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง