วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint CP305 d PCL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416 52 0015 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตัองตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Injet) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จำนวน 2 สาย (หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง