วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2561
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Konika Minolta bizhub 211 จำนวน 5 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2561
จ้างอาหารกลางวันและอหารว่างสำหรับการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ 8266 สุรินทร์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2561
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ (จากบ้านนางอมรรัตน์ เพชรมาร ถึงคอกวัวนายประสพ พวงศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านตาเตน (จากสะพานคลองชลประทานบ้านแกน้อยถึงเขตตำบลท่าสว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ (สายทางทางหลวง 214 ไปบ้านอาโพน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2561
จ้างอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม (สายทางจากบ้านนางนวล พ่อค้าถึงหนองน้ำจบก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2561
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านทนง (จากสามแยกคุ้มทนงน้อยถึงบ้านนายโคน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2561
โครงการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น
9  ต.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน