วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงปิดเทอม จำนวน 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับงานจัดทำแผนที่ภาษี กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417 60 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมสะพานข้ามคลองชลประมาณบ้านแกใหญ่ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างงานซ่อมแซมถนนลาดยาง (โดยวิธี DEET PATCH) สายทางบ้านตาเตน หมู่ที่ 9 ไปบ้านจักจรูก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านทนง (จากบ้านนางวิไล ที่อุปมา ถึงถนนเลี่ยงเมืองใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก (จากสามแยกบ้านสองชั้นไปบ้านนายบัวเรศ กกรัมย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 40 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง