วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 700 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
ซื้อยาสามัญประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างที่ปรึกษาดำเนินการประเมินและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 116 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
เช่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 24 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง