วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารต่าง ๆ จำนวน 13 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในงานจัดทำแผนที่ภาษี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ชองกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารต่าง ๆ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 8 ซอยบ้านนางพัน แสนรู้และวอยบ้านนางเผอะ ศรล้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง