วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 120X60X75 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 หลัง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่วิทยุมือถือ จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ จากบ้านนายแสวง แสนรัมย์ ถึงบ้านนายประเวศ แป้นทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ จากบ้านนางไสว ดีเลิศ ถึงบ้านนายศรัญญู สมานสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย ถนนคอนกรีตเดิมหน้าโรงเรียนบ้านแกน้อย ถึงสะพานข้าม คลองชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง