วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษี (ระยะ 2) ประจำปี 2563 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 143 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนโดยการเกรดปรับแต่งผิวจราจรถนนเดิมภายในตำบลแกใหญ่ จำนวน 10 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 2 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9751 สุรินทร์ จำนวน 4 เส้น และซ่อมแซมส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9751 สุรินทร์ จำนวน 4 เส้น และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9751 สุรินทร์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง