วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2561
โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางจากบ้านจักจรูกไปบ้านระไซร์
11  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ทำป้ายไวนิลขนาด 1.00 x 1.80 เมตร พร้อมขาตั้ง x-stand จำนวน 9 ป้าย
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างทำป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ พร้อมขาตั้ง ห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้ ขนาด 1.20x2.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
กระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสาร ตามโครงการฝึกอบรมผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๓๖ ใบ
7  ก.ย. 2561
เช่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 11 ? 12 กันยายน 2561 ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย จากโรงสีสหพืชผล ถึงสามแยกบ้านจบกงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง