วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 หลอด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ สายทางจากถนนเลี่ยงเมืองใหญ่ถึงกระท่อมนายวิสิทธิ์ จันทร์เพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านทนง จากบ้านนางวิไล ถึงบ้านนางอุไร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกา ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา สายทางซอยสุขสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม สายทางจากสามแยกบ้านนายเหลือง สำเภาทอง ถึงบ้านนางบุญลาม สามิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง