วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร Fuji Xerox CP 305 d รหัสพัสดุ 416 57 0029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 1162 สุรินทร์ จำนวน 4 เส้น และซ่อมแซมส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง