วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2562
ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตัองตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Injet) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จำนวน 2 สาย (หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายทางจากบ้านนางวิไล ที่อุปมา ถึงถนนเลี่ยงเมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายทางจากสามแยกโรงเรียนจักจรูกถึงบ้านนายวิเศษ เพิ่มนิตย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง