วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2562
ซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษี (ระยะ 2) ประจำปี 2563 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 143 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนโดยการเกรดปรับแต่งผิวจราจรถนนเดิมภายในตำบลแกใหญ่ จำนวน 10 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 2 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง