วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านทนง (จากบ้านนางฉลวย การินถึงถนนเลี่ยงเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) จำนวน 26 วัน (วันที่ 1 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ (สายทางจากบ้านนางเผือ ลัดดาหอมถึงหนองถนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนเมษายน - 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 26 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก (ซอยบ้านนายชนิด สาลีทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ประกอบในการฝึกอบรมโครงการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง