วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 78,120 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 84 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อผ้าสี จำนวน 20 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่พร้อมทำความสะอาดบริเวรการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลแกใหญ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
เช่าเวทีและไฟประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง