วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2563
ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน บท 6639 สุรินทร์ จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (สายทางจากถนนข้างบ้านนายสำเนา วราพร ถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแกใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก (สายทางจากบ้านนางฉลวย สุขสงวนถึงบ้านนางอำพร คำแหง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงเสริมดินถมถนนและลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย(จากถนน 214 ถึงบ้านนางโสภา สนทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อขนมสำหรับเป็นรางวัลกิจกรรมต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อไอศกรีมสำหรับดำเนินกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง