วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
เช่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและบำรุงรักษาระบบและสำรองข้อมูลใน SERVER โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 เครื่อง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่ จากบ้านครองศักดิ์ ดุมนิล ถึงบ้านนายสำราญ ภูขีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI xerox Docu Centre /S2010 หมายเลขเครื่อง 320870 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Konika Minolta รุ่น bizhub 211 รหัส 417 55 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดถุง จำนวน 695 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง