วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารต่าง ๆ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 8 ซอยบ้านนางพัน แสนรู้และวอยบ้านนางเผอะ ศรล้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองการศึกาา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 หลอด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง