วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2563
ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและซ่อมแซมปรับปรุงระบบระบายน้ำ (หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 62 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 47 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา (สายทางจากถนนคอนกรีตเดิมซอยสุขสำราญถึงถนนลาดยางหมู่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่(จากบ้านนายประคอง เกษมสุขถึงห้วยทัพพล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ (ซอยอู่ช่างนัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย (สายทางจากสี่แยกตระแบกซ็อปถึงถนนดำเส้นอาโพน นายสมจิต คงงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก (สายทางจากสามแยกโรงเรียนจักจรูกถึงบ้านนายวิเศษ เพิ่มนิตย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม (สายทางจากบ้านนางจำนิด พื้นบน ถึงถนนบ้านขนาด หมู่ 6 ตำบลแร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง