วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
วัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด (กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา) จำนวน 1,730 ชุด
15  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน บธ 8266 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า จำนวน 13 หมู่บ้าน ๆ ละ 600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 14 แผ่น และแผ่นพับโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย จำนวน 500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อข้าวสาร ถุงละ 5 กิโลรัม จำนวน 130 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างจัดทำถุงผ้า จำนวน 130 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง