วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายสุรัตน์ สีแดง ถึงสามแยกทางเข้าโรงเรียนสุรินทร์ภักดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากสี่แยกบ้านตระแบกน้อย ถึงลาดยางบ้านอาโพน กม. 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ทำลูกประคบ ตามโครงการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลแกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร Fuji Xerox รหัส 481 57 0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
เช่าเครื่องเสียง เวที เครื่องปั่นไฟ และการจัดสถานที่ โครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียห้วยทับพล ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง