วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านนาเกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องเครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 500 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ ยาสามัญประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย (หน้าสำนักงานตรวจบัญชีฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างทำตรายาง จำนวน ๗ อัน เพื่อใช้ในงานราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ (จากหน้าบ้านนายสอถึงคลองชลประทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย(จากที่ของนางบาน ดาทอง ถึงยุ้งฉางนางนัยนา สนทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง