วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2563
ซื้อข้าวสาร ถุงละ 5 กิโลรัม จำนวน 130 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างจัดทำถุงผ้า จำนวน 130 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองคลัง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รหัสครุภัณฑ์ 420 48 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง