วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างทำตรายาง จำนวน ๗ อัน เพื่อใช้ในงานราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ (จากหน้าบ้านนายสอถึงคลองชลประทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย(จากที่ของนางบาน ดาทอง ถึงยุ้งฉางนางนัยนา สนทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย (บริเวณสามแยกวัดกัลยาณโกมุท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง